КГУ «Начальная школа-детский сад села Купчановка отдела образования по  Буландынскому району  управления образования Акмолинской области»
  «Ақмола облысы білім басқармасының Бұланды ауданы білім бөлімі Купчанов ауылының бастауыш мектеп-балабақшасы» КММ

Әлеуметтік желілер

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік ќағидаларын бекіту туралы

Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізудіѕ їлгілік
ќаєидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізудіѕ їлгілік ќаєидалары (бўдан јрі – Їлгілік ќаєидалар) «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 8-бабы 5-тармаєына сјйкес јзірленген жјне мемлекеттік органдардыѕ, ўйымдардыѕ жјне квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ (бўдан јрі – сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдаудыѕ субъектісі) сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізу тјртібін айќындайды.

2-тарау. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау
жїргізудіѕ тјртібі

      2. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау субъектісініѕ басшысыныѕ, ол болмаєан жаєдайда оныѕ міндеттерін атќарушыныѕ немесе оныѕ лауазымын алмастырушыныѕ шешімі сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізу негіздемесі болып табылады.
      3. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізу туралы шешім, соныѕ ішінде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторинг нјтижелерініѕ негізінде ќабылданады.
      Осы Їлгілік ќаєидаларда сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау субъектілерініѕ басшылары мемлекеттік органныѕ жјне оныѕ ведомстволарыныѕ, ўйымдардыѕ басшылары, сондай-аќ квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ ќызметінде аєымдаєы басшылыќты жїзеге асыратын басшылары болып аныќталады.
      4. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау субъектісініѕ бірінші басшысы айќындайтын ќўрылымдыќ бґлімше, сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїргізуге ујкілетті адам немесе оныѕ шешімімен ќўрылатын жўмыс тобы сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїргізеді.
      Бірінші басшыныѕ шешімі бойынша жўмыс тобыныѕ ќўрамына сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ ґзге де субъектілерініѕ мамандарын жјне (немесе) сарапшыларын тартуєа ќўќылы.
      5. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау субъектісініѕ ќўрылымдыќ бґлімшесініѕ, ведомствосыныѕ, ведомстволыќ баєынысты ўйымыныѕ, аумаќтыќ жјне оєан теѕестірілген бґлімшелерініѕ (бўдан јрі – бґлімше) ќызметі сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдаудыѕ объектісі болып табылады.
      6. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїргізу туралы шешімде мынадай аќпарат болады:
      1) ќызметі сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауєа жататын бґлімшеніѕ атауы;
      2) осы Їлгілік ќаєидалардыѕ 8-тармаєына сјйкес сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдаудыѕ баєыты;
      3) сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїргізетін ќўрылымдыќ бґлімше, лауазымды тўлєа (лауазымды тўлєалар) немесе жўмыс тобыныѕ персоналдыќ ќўрамы туралы;
      4) сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїргізу кезеѕі;
      5) сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїргізуге жјне жўмыстыѕ нјтижесіне басшылыќ, їйлестіру жјне жауаптылыќ жїктелетін сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау субъектісініѕ лауазымды тўлєасы.
      7. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїргізудіѕ мерзімділігін сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдаудыѕ субъектілері айќындайды.
      8. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін ішкі талдау мынадай баєыттар бойынша жїзеге асырылады:
      1) бґлімшеніѕ ќызметін ќозєайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілерде сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін аныќтау;
      2) бґлімшеніѕ ўйымдастырушылыќ-басќарушылыќ ќызметіндегі сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін аныќтау.
      9. Бґлімшеніѕ ќызметін ќозєайтын нормативтік ќўќыќтыќ актірлерде сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ жасауєа ыќпал ететін дискрециялыќ ґкілеттік пен нормалар аныќталады.
      10. Бґлімшеніѕ ўйымдастырушылыќ-басќарушылыќ ќызметі деп мынадай мјселелер тїсіндіріледі:
      1) персоналды басќару, соныѕ ішінде кадрлардыѕ ауысуы;
      2) мїдделер ќаќтыєысын реттеу;
      3) мемлекеттік ќызмет кґрсету;
      4) рўќсат беру функцияларын іске асыру;
      5) баќылау функцияларын іске асыру;
      6) бґлімшеніѕ ўйымдастырушылыќ-басќарушылыќ ќызметінен туындайтын ґзге де мјселелер.
      11. Мыналар:
      1) бґлімшеніѕ ќызметін ќозєайтын нормативтік-ќўќыќтыќ актілер;
      2) бґлімшеге ќатысты мемлекеттік органдардыѕ бўрын жїргізген тексеру нјтижелері;
      3) бўќаралыќ аќпарат ќўралдарындаєы жарияланымдар;
      4) бґлімшеге келіп тїскен жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштері;
      5) прокурорлыќ ќадаєалау актiлерi;
      6) сот актілері;
      7) ўсынылуына Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен жол берілген ґзге де мјліметтер сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізудіѕ аќпарат кґздері болып табылады.
      12. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін ішкі талдау нјтижелері бойынша мыналарды:
      1) аныќталєан сыбайлас жемќорлыќ тауекелдері туралы аќпаратты;
      2) оларды жою бойынша ўсынымдарды;
      3) аныќталєан сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін жою бойынша ўсынымдарды іске асыру мерзімдерін ќамтитын талдамалыќ аныќтама јзірленеді.
      13. Талдамалыќ аныќтама сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізген адамдармен, ќызметінде сыбайлас жемќорлыќќа талдау жїргізілген бґлімше басшысымен келісіледі жјне оєан осы Їлгілік ќаєидалардыѕ 6-тармаєыныѕ 5) тармаќшасында кґрсетілген лауазымды тўлєамен ќол ќойылады.
      14. Аныќталєан сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін жою туралы ўсынымдар бар талдамалыќ аныќтама сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау субъектісініѕ бірінші басшысына ќарау жјне шаралар ќолдану їшін ўсынылады.
      15. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін ішкі талдау нјтижелері жјне сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін жою бойынша ќабылданєан (ќабылданып жатќан) шаралар туралы аќпарат сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін ішкі талдау субъектісініѕ интернет-ресурсында орналастырылады.
      16. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін ішкі талдау нјтижелерін сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін ішкі талдау субъектісініѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл бойынша, соныѕ ішінде алќа, консультативтік-кеѕесші органдарыныѕ отырыстарында жария талќылауєа жол беріледі.

 

Жаңартылған күні: 03.12.2020 09:24
Құрылған күні: 03.12.2020 09:24

Текст